WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 25.04.2003

WZC - 25.04.2003 r.

WZC - 25.04.2003 r.

   25 kwietnia 2003 r. w sali widowiskowej żegocińskiego Domu Kultury odbyło się walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Przybyło na nie 16 członków, czyli dokładnie połowa zapisanych oraz kilka zaproszonych gości, m. in. poetka i malarka z Łąkty Górnej Anna Łękawa, poeta z Rozdziela Józef Wróbel, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Stanisław Kobiela.
    Przybyłych powitał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Czesław Pączek. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Jana Marcinka, a na sekretarza Tadeusza Olszewskiego. Dokonano także wyboru Komisji Mandatowej (Anna Wrona - przewodnicząca, Jerzy Blajda , Jan Truś) oraz Komisji Uchwał i Wniosków (Jan Rosiek - przewodniczący, Teresa Dziedzic, Mieczysław Blajda).
    Odczytany przez Przewodniczącego Zebrania Jana Marcinka Regulamin Obrad został jednogłośnie przyjęty. Zebrani nie wnieśli także żadnych zastrzeżeń do protokołu z poprzedniego zebrania członków.
    W dalszej części zebrania Prezes Zarządu Stowarzyszenia Czesław Pączek odczytał obszerne sprawozdanie z działalności organizacji w okresie od 2 marca 2002 r. do 25 kwietnia 2003 r. (w załączeniu). Podobne sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Gawłowicz-Pawełek. Poinformowała m. in. że na działalność statutową Stowarzyszenie wydało w okresie sprawozdawczym kwotę 671, 961 zł. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wszystkie operacje finansowe zostały należycie udokumentowane. Zaleciła Zarządowi poczynić starania o ściągnięcie wszystkich zaległych składek członkowskich. Podziękowała Zarządowi za całokształt pracy oraz złożyła wniosek o pełne absolutorium dla Zarządu.
    W dyskusji jako pierwszy głos zabrał Jan Marcinek. Podziękował Stowarzyszeniu w imieniu Rady Gminy w Żegocinie   za działalność społeczną na rzecz ratowania dorobku kulturalnego gminy. Poinformował także, że 1 czerwca br. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie zorganizuje promocje dwóch swoich wydawnictw: albumu "W kręgu żegocińskich twórców ludowych" autorstwa Tadeusza Olszewskiego oraz drugiego tomu "Żegocińskiej książki kucharskiej".
    Nestorka żegocińskich twórców ludowych Anna Łękawa serdecznie podziękowała za zorganizowanie Jubileuszu 50-lecia jej twórczości artystycznej. - To była uroczystość na bardzo wysokim poziomie - powiedziała, a następnie, w podziękowaniu za pracę przy organizacji uroczystości, wręczyła kilku osobom swoje obrazy. Otrzymali je: Czesław Pączek, Anna Gawłowicz-Pawełek, Teresa Dziedzic, Jerzy Błoniarz, Tadeusz Olszewski, oraz nieobecny na zebraniu Leopold Grabowski.
   Tadeusz Olszewski zwrócił uwagę na konieczność występowania o środki grantowe, potrzebne na organizowanie muzeum regionalnego, wydawnictwa, wystawy. Konieczna jest także lepsza współpraca z młodzieżą, która nie zna kultury swoich dziadków. Podziękował także Stowarzyszeniu Bochniaków za publikację materiałów na łamach "Wiadomości Bocheńskich".
   Kolejnym mówca był Stanisław   Kobiela. Poinformował, że odbył się XXI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków. Powiedział, że takich organizacje jest w Polsce ponad 400. - Należymy więc do wielkiej rodziny społeczników działających na rzecz Małych Ojczyzn. Już myślimy o planowanym spotkaniu w Rozdzielu z okazji 8 rocznicy śmierci Czesława Blajdy - powiedział.   Potwierdził chęć dalszego publikowania materiałów redagowanych przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Swoje wystąpienie zakończył słowami: - Liczymy na dalszą owocną współpracę.
   Jan Rosiek zwrócił uwagę na sprawę dworu w Łąkcie Górnej. Uregulowano już została sprawa własności. Sprawa jest ważna, bo to jest "gniazdo tej okolicy". To w Łąkcie przecież mieszkał Zbigniew Żegota - Toporczyk, który w tej okolicy budował zręby cywilizacji. - Jest czas, by przejąć opiekę nad zespołem parkowo-dworskim. Gmina może sprzedać obiekt, ale to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo nie wypada pozbywać się gniazda praojców . Dlatego Stowarzyszenie powinno objąć mecenat nad obiektem. Należy w pierwszej kolejności sporządzić dokumentację fotograficzną obiektu i jego detali oraz zabezpieczyć go przed dalszym niszczeniem. Zgłosił także inicjatywę opracowania słownika gwary regionu. Praca ta została już zapoczątkowana w Łąkcie Górnej  - powiedział.
   Wójt Gminy Jerzy Błoniarz powiedział: - To Stowarzyszenie ma krótką historię, ale znakomicie pracuje. Byłem na wielu organizowanych przez Stowarzyszenie uroczystościach. Serdecznie gratuluję ich organizacji. Jestem otwarty na pomysły w sprawie muzeum i zobowiązuję się do udzielania Stowarzyszeniu Pomocy. Życzę, by Stowarzyszeniu udało się pozyskać nowych, oddanych współpracowników.
   Prezes Zarządu Czesław Pączek przedstawił zebranym projekt planu pracy na rok 2003 (w załączeniu), a skarbnik Jan Truś projekt planu finansowego; po czym odbyły się głosowania nad uchwałami. Na wniosek złożony przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków Jana Rośka, WZC Uchwałą nr 1/2003  jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Uchwałą nr 2/2003 przyjęło Program Pracy na 2003 rok, a Uchwałą nr 3/2003 plan finansowy. Na wniosek Zarządu, zgłoszony przez Czesława Pączka, Uchwałą nr 4/2003 przyjęto Annę Łękawa i Józefa Wróbla na Członków Honorowych Stowarzyszenia.
   W dalszej części zebrania zgłoszono kilka wniosków. Tadeusz Olszewski prosił o pomoc w sprawie wydania reprintu pracy Czesława Blajdy z 1935 r. pt. "Monografia wsi Rozdziele". Przede wszystkim należy na skanerze o formacie A-3 zeskanować tę oryginalną, ręcznie pisaną pracę. Jan Burek zaapelował o wykazanie zainteresowania propozycjami zgłoszonymi przez Jana Rośka. Tadeusz Olszewski poprosił, by do listy wniosków włączyć zapisy o podjęciu pracy nad sporządzeniem dokumentacji dworu w Łąkcie Górnej oraz rozpoczęciu prac nad słownikiem gwary okolic Żegociny.
   Zebranie, na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków, zgłoszony przez Jana Rośka, przyjęło do realizacji pięć wniosków: 1. Zarząd Stowarzyszenia opracuje na każdy rok harmonogram zebrań członków Stowarzyszenia, przy założeniu, że odbywac się będą nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. 2. Zarząd Stowarzyszenia podejmie działania mające na celu ściągnięcie zaległych składek członkowskich. 3. Zarząd podejmie działania zmierzające do wydania "Monografii Rozdziela" z 1935 r. autorstwa Czesława Blajdy. 4. Stowarzyszenie obejmie patronat nad działaniami związanymi z dalszymi losami parku i dworu w Łąkcie Górnej, w szczególności zaś doprowadzi do wykonania dokumentacji fotograficznej istniejącego stanu architektury obiektu dworu i budynków przydworskich.  5. Stowarzyszenie podejmie działania nad zebraniem materiałów związanych z gwarą okolic Żegociny.
   Na zakończenie obrad Prezes Stowarzyszenia Czesław Pączek podziękował gościom i członkom za przybycie na zebranie oraz Przewodniczącemu WZC Janowi Marcinkowi, sekretarzowi Tadeuszowi Olszewskiemu oraz członkom Komisji za pracę podczas zebrania.
   W ten sposób zakończyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Było owocne w pomysły i pokazało, jak wspólnymi siłami można wiele zrobić. Ale jednocześnie ukazało, jak wiele jest jeszcze do zrobienia dla ratowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Żegocińskiej.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY >>>

PLAN PRACY NA ROK 2003 >>>

FOTOREPORTAŻ

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2003. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2003.
W zebraniu wzięło udział 16 członków Stowarzyszenia.
Byli także zaproszeni goście.
Przemawiał Prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników
Ziemi Bocheńskiej Stanisław Kobiela.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2003. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2003.
W podziękowaniu za zorganizowanie benefisu Anna Łękawa obdarowała osoby najbardziej zaangażowane swoimi obrazami. Kilka pomysłów do planu pracy Stowarzyszenia zgłosił Jan Rosiek, zwracając m. in. uwagę na konieczność ratowanie dworu w Łąkcie Górnej i gwary.
[wstecz]