IV. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 23.06.2005

IV Walne Zebranie Członków SPZŻ.

IV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w Klubie "Relaks", w Domu Kultury  w Żegocinie.

    W sali Klubu "Relaks" w żegocińskim Domu Kultury odbyło się w dniu 23 czerwca 2005 roku IV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. Obrady prowadził wybrany na Przewodniczącego Zebrania Zdzisław Janiczek. Sprawozdanie z działalności organizacji złożył Prezes Zarządu Czesław Pączek, a skarbnik Jan Truś przedstawił sprawozdanie finansowe.

 
Zebranie rozpoczął Czesław Pączek. Obradom przewodził Zdzisław Janiczek.
Ks. dr major Zbigniew Kępa podziękował za udział w pogrzebie ojca. Czesław Pączek przekazał Stanisławowi Kobieli monografię Rozdziela autorstwa C. Blajdy.

    Miniony rok działalności Stowarzyszenia był bogaty w wydarzenia. 16 maja 2004 roku miał miejsce kolejny "Wieczór wspomnień", połączony z Mszą Świętą, odprawioną w Rozdzielu w intencji Patrona Stowarzyszenia - Czesława Blajdy. 17 czerwca 2004 roku w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu miał miejsce "Benefis Józefa Wróbla", zorganizowany w 60 rocznicę rozpoczęcia twórczości poetyckiej. Stowarzyszenie współorganizowało w sierpniu 2004 roku obchody 60. rocznicy Powstania Warszawskiego i śmierci lotnika - pilota z Tarnowa Stefana Bohanesa, zestrzelonego w 1944 roku nad Łąktą Górną. Z tej okazji Stowarzyszenie przygotowało i zaprezentowało unikatową wystawę fotograficzną "Stefan Bohanes - Polak - Lotnik - Bohater". Drugą wystawą współorganizowaną przez Stowarzyszenie była wystawa przywieziona z Kętrzyna przez Ks. Zbigniewa Kępę pt. "Świat deportowanej młodzieży ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej" i prezentowana przez dwa miesiące w "Galerii Wiejskiej" w Żegocinie. Wspólnymi siłami Stowarzyszenia oraz Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie udało się wydać w postaci reprintu pracę Czesława Blajdy "Rozdziele w powiecie bocheńskim. Rok 1935", do której wstęp napisał krakowski historyk prof. Tomasz Gąsowski. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Czesław Pączek przekazał jeden egzemplarz wydawnictwa zaproszonej na obrady delegacji Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, której przewodził jej prezes Stanisław Kobiela. Przy współpracy z Urzędem Gminy w Żegocinie wykonano dalsze prace porządkowe na starym cmentarzu (na Biedroniówce) w Żegocinie.   
   Stowarzyszenie pozyskało z Fundacji "Partnerstwo dla Środowiska" środki na współrealizowany z "Partnerstwem dla Ziemi Bocheńskiej" projekt "Ekomuzea", dzięki któremu powstanie w podziemiach żegocińskiego Domu Kultury Izba Regionalna.  Zebrano już wiele eksponatów i obecnie trwają prace inwentaryzacyjne. Nie udało się natomiast zorganizować wystawy prac malarskich Tadeusza Sukiennika. Smutnym wydarzeniem w okresie sprawozdawczym była śmierć rozdzielskiego poety, honorowego członka Stowarzyszenia Józefa Wróbla, który zmarł 14 kwietnia 2005 roku.

Kilka wniosków do pracy złożył Leopold Grabowski. Jadwiga Maria Blajda przedstawiła wnioski i propozycje uchwał.

    Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Gawłowicz - Pawełek przedstawiła zebranym sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Uznano, że wydatki Stowarzyszenia były celowe, a dokumentacja prowadzona była prawidłowo. Wyraziła zaniepokojenie z powodu sporych zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Swoje wystąpienie zakończyła wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium.
    W dyskusji głos zabierało kilku mówców. Stanisław Kobiela podziękował za zaproszenie, a następnie mówił o publikowaniu w "Wiadomościach Bocheńskich" materiałów opracowanych przez członków żegocińskiego Stowarzyszenia. Życzył dalszej owocnej współpracy. Leopold Grabowski zgłosił kilka wniosków. Postulował, aby Stowarzyszenie złożyło wniosek o nadanie imienia Czesława Blajdy zorganizowanemu przez niego w Rozdzielu Schronisku Młodzieżowemu. Zaproponował, aby Stowarzyszenie włączyło się w prace nad postawieniem tablicy pamiątkowej, poświęconej zasłużonemu działaczowi społecznemu z Łąkty Górnej Leopoldowi Guzikowi oraz w zbudowanie nowego grobowca dla pochowanego w rodzinnym grobie w Ptaszkowej ks. Antoniego Poręby. Anna Gawłowicz Pawełek poruszyła sprawę składek członkowskich oraz zwolnienia z nich młodzieży niepracującej. Czesław Pączek mówił o pracach nad opracowywanym właśnie "Słownikiem Biograficznym Osób Zasłużonych dla Ziemi Żegocińskiej".
    W głosowaniu jawnym zebrani udzielili jednogłośnego absolutorium zarządowi, a następnie przyjęli plan pracy, plan finansowy i zaproponowane przez Komisję wnioski i uchwały.

[wstecz]