VII. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 24.05.2008

     VII. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 24.05.2008.

VII. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 24.05.2008.

VII. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu.

    Siódme już w historii Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Walne Zebranie Członków odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu, po zakończeniu nabożeństwa w intencji Patrona organizacji - Czesława Blajdy. Wzięło w nim udział 16 spośród 45 zapisanych do Stowarzyszenia członków. Wszystkie przybyłe osoby powitał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jan Burek. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego członka organizacji - Stanisława Gwoździa. Zanim rozpoczęto realizację zaplanowanego porządku obrad o głos poprosił Mieczysław Blajda, który odczytał list do uczestników nabożeństwa i zebrania, napisany przez panią Zofię Blajda, która nie mogła przybyć na to spotkanie.

VII. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 24.05.2008.

VII. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 24.05.2008.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego członka Stowarzyszenia. Przybyłych gości z Bochni i Warszawy powitał Przewodniczący Zebrania Czesław Pączek.

    Na Przewodniczącego Obrad wybrano Czesława Pączka, na protokolanta Zdzisława Janiczka. Komisja mandatowa (Henryk Rosiek i Stanisław Guzik), po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że zebranie może podejmować uchwały dopiero w drugim terminie z powodu braku kworum (36%). Przewodniczący WZC zarządził więc przerwę.

VII. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 24.05.2008. VII. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 24.05.2008.
Mieczysław Blajda odczytał list od Zofii Blajda. Sprawozdanie z działalności przedłożył Jan Burek.

      Po wznowieniu obrad zebrani przyjęli regulamin i porządek obrad. Wybrali także trzyosobową komisję uchwał i wniosków, która pracowała pod przewodnictwem Anny Sukiennik. Sprawozdanie z działalności organizacji za okres sprawozdawczy (od 15.VII.2007 do 23.V.2008) przedłożył prezes zarządu Jan Burek. Oto pełna treść tego sprawozdania:
    "W okresie tym odbyło się dziesięć spotkań zarządu. Dobrze układa się współpraca z młodzieżą za pośrednictwem dyrekcji szkół i grona nauczycielskiego. 12 listopada 2007 r. w auli szkoły w Żegocinie odbyty się dwa osobne spotkania dla uczniów gimnazjum i uczniów liceum z mgr inż. Kazimierzem Płacheckim - uczestnikiem wyprawy naukowej na Syberię i Bajkał zorganizowanej przez AGH w Krakowie. Osią tych relacji był film. Zainteresowanie młodzieży było znaczne, były ciekawe pytania. Pomocą służyły też plansze i mapy. Duża w tym również zasługa p. dyrektor Danuty Pączek. 10 grudnia 2007 r. w ramach zebrania zarządu gościliśmy p. Józefa Guzika z Łąkty Górnej - kombatanta partyzanckiego z okresu okupacji niemieckiej. Kol. Tadeusz Olszewski wykorzystał to spotkanie do zanotowania wielu zdarzeń, o których już się mało pamięta. 21 stycznia 2008 r. w naszej salce wystawowej we współpracy z p. mgr Stanisławą Łach gościliśmy kolejno dwie klasy licealne, dla których skierowaliśmy moje relacje poparte przeźroczami z wędrówki w Karpatach Wschodnich ze szczególnym opisem byłego polskiego obserwatorium astronomicznego na Popie Iwanie. Pomógł w spotkaniach kol. Jan Truś. 27 stycznia 2008 r. grupa naszych członków uczestniczyła w rocznicowej mszy św. w Ptaszkowej za śp. Ks. prał. Antoniego Porębę. Po modlitwie przy grobie, złożeniu kwiatów i mszy św. zakończenie było w nastroju kolędowym przy występie miejscowej orkiestry. 19 lutego 2008 r. zawnioskowaliśmy o przyznanie nagrody im. Wł. Orkana dla p. Anny Łękawy. Miesiąc kwiecień skłonił nas do działań w ramach hasła "Katyń ..... ocalić od zapomnienia". Na apel miasta Radzymina zgłosiliśmy udział w ogólnopolskiej akcji 14000 Dębów Pamięci na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej czyli do roku 2010. Jeden Dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Chcemy uczcić dwie ofiary z naszego terenu tj. por. Jana Waligórę i st. posterunkowego PP Władysława Imiołka. Aktualnie zbieramy wiadomości o ich życiu, aby ukazać ich postacie w naszej społeczności. Koledzy Czesław Pączek, Tadeusz Olszewski i Jan Truś zorganizowali wystawę fotograficzną o Katyniu w sali domu kultury z Żegocinie. Dzięki pomocy wójta kol. Jerzego Błoniarza wypożyczono w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie wystawę plenerową o Katyniu, którą umieszczono obok domu kultury. Obie wystawy wzajemnie się uzupełniały i stanowiły szczególnie dla młodzieży dobrą lekcje historii i patriotyzmu. W naszej ocenie zwiedziło je ok. 900 osób, głównie młodzież szkolna, którą oprowadzał kol. Czesław Pączek. W omawianym okresie nie wszystko się udało. Starania o fundusze w różnych instytucjach do tego powołanych zawiodły nasze oczekiwania. Ostatni wniosek daje nadzieję iw uzyskanie kwoty 3000 zł. Sponsorów prywatnych leż nie pozyskaliśmy. W sprawie składek członkowskich nie uzyskaliśmy satysfakcji. W styczniu naszą dokumentację poddano kontroli administracyjnej przez Urząd Starostwa Powiatowego w Bochni. Zastrzeżeń nie wniesiono". Swoje sprawozdanie przedstawiła także Komisja Rewizyjna (odczytał je Stanisław Guzik). Zakończyła je wnioskiem o udzielenie absolutorium.

VII. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 24.05.2008. VII. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 24.05.2008.
Skarbnik Jan Truś przedstawił projekt budżetu na 2008 r. Wójt Jerzy Błoniarz podziękował za aktywną działalność.
    W dyskusji wypowiedziało się kilka osób. O zorganizowanie spotkania integracyjnego, np. wycieczki wnioskował Henryk Rosiek. Tadeusz Olszewski mówił o projektach opracowanych przez Zarząd Organizacji związanych z programem "Mecenat Małopolski". Wnioskował o utworzenie Koła Młodzieżowego SPZŻ, zgłosił także kilka zadań do planu pracy na okres najbliższego roku. To przede wszystkim realizacja warsztatów, na które uzyskano dotację w wysokości 3 tys. zł, ale także zorganizowanie kolejnych wystaw, dopilnowanie modernizacji Izby Regionalnej (ogrzewanie pomieszczeń), organizacja spotkań ze starszymi mieszkańcami Gminy i rejestracja ich wspomnień oraz kopiowanie zdjęć, dokumentów itd. Wypowiedział się także w sprawie składki członkowskiej. O składkach mówili także Zdzisław Barnaś i Jan Truś. Upadła propozycja obniżenia wysokości składki członkowskiej. Za aktywną działalność Stowarzyszenia dziękował Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.
VII. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 24.05.2008. VII. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 24.05.2008.
Głos zabrał także Leopold Grabowski. W dyskusji wypowiedział się Henryk Rosiek.

     W drugiej części obrad uczestniczyli także goście z Bochni, a nawet Warszawy. Przybył Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej pan Stanisław Kobiela, który przywiózł ze sobą gości z Warszawy: panie Izę Gass - z Policealnego Studium Archiwistyki i Informacji Naukowej, Hannę Krajewską - dyrektorkę Archiwum Polskiej Akademii Nauk i pana Macieja Jasińskiego z Archiwum Urzędu m. st. Warszawy. Wiele interesujących informacji o działalności Archiwum PAN przedstawiła pani Hanna Krajewska, która zaproponowała Stowarzyszeniu współpracę w zakresie organizacji wystaw. Z kolei pan Stanisław Kobiela ponowił zachętę do wykorzystywania łamów "Wiadomości Bocheńskich" na prezentację działalności i tematów ważnych dla żegocińskiego Stowarzyszenia. Wymieniano także informacje w sprawie tzw. bocheńskiej listy katyńskiej. Czesław Pączek poinformował zebranych o pracach Stowarzyszenia nad opracowaniem biografii ofiar zbrodni NKWD z terenu Żegociny - Jana Waligóry i Władysława Imiołka. Dyskutowano także nad zasadami korzystania z archiwów państwowych.
    Zebranie w głosowaniu jawnym udzieliło jednogłośnego absolutorium dla Zarządu, przyjęło plan pracy na okres V.2008-V.2009 i plan finansowy. Postanowiono utworzyć Koło Młodzieżowe Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Przyjęto także wnioski w sprawie pozyskiwania nowych członków i zorganizowania spotkania integracyjnego.

[wstecz]