XVIII Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - 30.03.2019 r.

XVIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 30.03.2019

    XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, odbyte 30 marca 2019 roku, rozpoczęło się bardzo miłym akcentem -  wręczeniem legitymacji członkowskich nowym członkom organizacji. 
    Zebranie otworzył Prezes Zarządu Tadeusz Olszewski. Zgromadzeni dokonali wyboru Przewodniczącego Zebrania, którym została Joanna Pastuszak-Cybulska oraz Sekretarza Zebrania - Zdzisława Janiczka.
    Po objęciu przewodniczenia obradom przez Przewodniczącą Obrad, dokonano wyboru trzyosobowych komisji zebrania: Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, a następnie przyjęto Regulamin Obrad. Wszystkie głosowania miały charakter jawny.
    Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku przedłożył Prezes Zarządu Tadeusz Olszewski. Pełny tekst tego sprawozdania - poniżej. Z kolei Skarbnik organizacji - Jan Truś przedstawił członkom sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Zdzisław Barnaś odczytał sprawozdanie tej komisji, które zakończył jednym wnioskiem (o uregulowanie spraw związanych ze członkostwem i opłatami składek) oraz wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

C.D.N.

XVIII Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - 30.03.2019 r. XVIII Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - 30.03.2019 r.

XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej - 30.03.2019 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2018

    W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy zbierał się na 8 protokołowanych posiedzeniach oraz kilku zebraniach roboczych, związanych głównie w realizacją konkretnych zadań, np. przygotowaniem pleneru, wystaw itd.
   W dniu dzisiejszym liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia wynosi 35 osób, w tym 4 członków honorowych. W okresie sprawozdawczym w szeregi członków organizacji wstąpiła 1 osoba, a na początku 2019 roku kolejne cztery.
    Na działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym, czyli w 2018 roku) złożyły się następujące działania:
- 15.02.2018 – w Izbie Regionalnej Stowarzyszenia odbyło się spotkanie z członkami Klubu Samopomocy „Razem” Stowarzyszenia Klub Seniora „Żegota”, na którym kol. Czesław Pączek wygłosił prelekcję historyczną i pokazał zbiory Izby;
- 03.03.2018 roku – podczas swojego posiedzenia Zarząd zatwierdził trzy oferty na konkurs na realizacje zadań publicznych gminy. Dofinansowanie uzyskało jednak tylko dwa projekty: plener malarski i Rajd Młodzieżowy im. Czesława Blajdy.
- 08.03.2018 - Z inicjatywy nauczycielki Zespołu Szkół w Żegocinie - pani Agaty Flagi - została zorganizowana lekcji w Izbie Regionalnej, podczas której opiekun tej Izby - Czesław Pączek oraz Tadeusz Olszewski wygłosili pogadanki o treści historycznej, w których przedstawili epizody z historii Żegociny.
- 21.03.2018 – W Galerii Wiejskiej uruchomiono wystawę rysunków polskiego malarza, grafika i nauczyciela Józefa Pieniążka, który na 40 akwarelach przedstawił kulturę ludową polskich górali Podhala, Spisza, Orawy oraz Żywiecczyzny.
- 14.04.2018 - w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie odbyło się XVII Walne Zebranie Członków, podczas którego wybrano nowych władz organizacji, tj. Zarządu i komisji rewizyjnej na kolejna kadencję.
- 15.05.2018 – miała miejsce msza święta za Ś.P. Czesława Blajdę - Patrona organizacji.
- 30.05.2018 – Odbył się III Młodzieżowy Rajd Pieszy im. Czesława Blajdy z udziałem 55 uczniów i 5 opiekunów, połączony z konkursem wiedzy o Patronie i regionie.
- 13.06.2018 – Udział delegacji Stowarzyszenia w pogrzebie Ś.P. Stanisława Kobieli – Prezesa zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej .
- 01.08.2018 – Udział delegacji Stowarzyszenia w obchodach 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zorganizowanych przy pomniku Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej.
- 06.08.2018 – ogłoszenie wyników konkursu na wspomnienia, zorganizowanego wspólnie przez Wójta Gminy Jerzego Błoniarza i Stowarzyszenie.
- 18.08.2018 - Wernisaż wystawy fotograficznej pt. "Poza szlakiem. Syberia – Gobi" autorstwa Macieja Cybulskiego, który w bardzo interesujący sposób opowiadał o swojej wyprawie na Syberię i pustynię Gobi,
- 18.08.2018 – Prezentacja i promocja czwartego tomu „Kroniki Gminy Żegocinah, przygotowanego przez Zespół Redakcyjny kierowany przez Joannę Pastuszak-Cybulską.
- 01.09.2018 – współorganizacja i udział w gminnych obchodach 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
- 08.09.2018 – udział w XI edycji „Weekendu z Zabytkami Powiatu Bocheńskiegoh. Stowarzyszenie udostępniło dla turystów Galerię Wiejska i Izbę Regionalną, pełniąc dyżur przewodnicki.
- 17.09.2018 – Stowarzyszenie współzorganizowało przed pomnikiem w Żegocinie patriotyczne obchody 79. rocznicy agresji ZSRR na Polskę, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Tadeusz Olszewski przekazał delegacji Samorządu ZS w Żegocinie oraz nauczycielowi historii Bogdanowi Bielakowi Akt Przekazania Opieki nad dwoma Dębami Katyńskimi, posadzonymi w 2009 roku obok Pomnika, społeczności Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie.
- 25.09.2018 – Zarząd podjął uchwałę o złożeniu przez Stowarzyszenie wniosku o przyznanie Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego "Amicus Hominum" na rok 2018 dla Pana Czesława Pączka oraz złożenia do Konkursu Małych Grantów Województwa Małopolskiego oferty na realizację zadania "Publikacja. „Żegociński Słownik Biograficznyh tom 1. Oba wnioski zostały przygotowane i 12 października złożone, ale niestety zakończyły się niepowodzeniem.
- 28.09.2018 – Udało się wreszcie odbyć VII Plener Malarski – Łąkta Górna, dwukrotnie przekładany ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. W zadaniu dofinansowanym przez samorząd gminy wzięło udział 32 uczniów z wszystkich szkół.
- 13.10.2018 – W Galerii Wiejskiej odbyło się z inicjatywy Kol. Zdzisława Janiczka spotkanie autorskie z "Krakowskim Nikiforem".- uznanym malarzem Władysławem Matlęgą, który urodził się w 1942 w Łąkcie Górnej, ale obecnie mieszka i pracuje w Krakowie.
- 06.11.2018 - Przedstawiciele Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej: Prezes Tadeusz Olszewski i Sekretarz Zdzisław Janiczek, odpowiadając na zaproszenie Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, wyjechali do Domu Bochniaków w Bochni, aby wziąć udział w wernisażu wystawy historycznej "Olga Leopoldyna Stawecka (1896 - 1933) - Porucznik - Zakonnica z Bochni". Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, dzięki uprzejmości Stanisława Mroza, pozytywnie odpowiedziało na prośbę naszego Stowarzyszenia i udostępniło własną wystawę pt. "Bochniacy na Legionowym Szlaku". 06.11.2018 - Zdzisław Janiczek i Tadeusz Olszewski przywieźli 12 plansz, które 7 listopada, przy współpracy pracowników CKSiT w Żegocinie włożyli w antyramy i powiesili w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie. Wystawę oglądali m. in. uczestnicy XXI Młodzieżowego Rajdu "Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej".
- 11.11.2018 – Z udziałem delegacji Stowarzyszenia odbyły się Gminne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tadeusz Olszewski napisał treść Apelu Pamięci, który na cmentarzu odczytał Wojciech Kępa. Honorowy Prezes Stowarzyszenia Czesław Pączek poprowadził tę część uroczystości, która zorganizowana została na cmentarzu wojennym nr 302, który właśnie został częścodrestaurowywany. Delegacja Stowarzyszenia w składzie: Jan Burek, Zdzisław Janiczek, Jan Truś złożyła przed centralnym pomnikiem tego cmentarza wieniec i zapalone znicze.
- 20.11.2018 – Delegacja Stowarzyszenia wzięła udział w sesji historycznej dotyczącej operacji limanowsko-łapanowskiej i działań militarnych w 1914 roku na terenie Bocheńszczyzny, zorganizowanej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bochni.
- 21.11.2018 – W prowadzonej przez Stowarzyszenie Galerii Wiejskiej został zorganizowany wernisaż wystawy prac malarskich uczniów uczestniczących w VIII Plenerze Malarskim "Łąkta Górna 2018", którego główną organizatorką była Pani Teresa Białka – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej.
12.12.2018 – Z inicjatywy Kol. Czesława Pączka na klatce schodowej prowadzącej do Izby Regionalnej zamontowane zostały poręcze, poprawiające bezpieczeństwo poruszania się w tym miejscu.
    Inne działania Stowarzyszenia w okresie minionego roku:
a) W kwietniu 2018 roku Stowarzyszenie za niewielką odpłatnością (32 zł) uzyskało kopię szkicu Gebauera Aleksandra, Szkic drewnianego kościoła z Żegociny i dekoracyjnego okucia drzwi, powstałego między 1870 a 1888, wraz ze zgodą na na udostępnienie fotografii szkicu, który znajduje się w jednej z gablot Izby Regionalnej,
b) Sierpień 2018 - Do Stowarzyszenia trafił zbiór książek (około 500 szt.) z dawnej biblioteczki prowadzonej przy Parafii Żegocina. Darczyńcą jest Ks. Proboszcz Bogusław Pasierb. Rozpoczęto proces oczyszczania i konserwacji zbioru oraz jego opracowania, który nie został jeszcze zakończony..
c) Realizując wniosek z poprzedniego WZC Zarząd w dniu 25.04.2018 r. złożył do Starosty Bocheńskiego wniosek o nadanie Schronisku Szkolnemu w Rozdzielu imienia Czesława Wincentego Blajdy. Starosta Ludwik Węgrzyn odpowiedział pisemnie, że wniosek taki do organu prowadzącego może złożyć jedynie Kierownik Schroniska. W wyniku tegorocznego konkursu na kierownika tego schroniska, które zostało oddane do użytku 20 października 1979 roku, a więc w tym roku przypada 40. rocznica jego utworzenia, funkcje tę ponownie objęła p. Elżbieta Cichońska – Darowska, która już raz odmówiła zgłoszenia takiego wniosku. Stowarzyszenie planuje podjąć działania na rzecz zamontowania w schronisku tablicy upamiętniającej tę rocznicę oraz utrwalającej pamięć o jego twórcy.
    To tylko niektóre z ważniejszych działań Stowarzyszenia w 2018 roku. Aby sprawozdanie było pełne należy dodać kilka kolejnych informacji o bieżących działaniach Stowarzyszenia.
1) Na bieżąco prowadzona była cała dokumentacja związana z odbywaniem zebrań i spotkań, za co słowa podziękowania należą się sekretarzowi – kol. Zdzisławowi Janiczkowi.
2) Również na bieżąco prowadzona była przez Tadeusza Olszewskiego strona internetowa, zamieszczona na serwerze Urzędu Gminy w Żegocinie, co umożliwiło likwidację opłat za hosting na komercyjnych serwerach oraz jej uzupełnienie w postaci blogu, prowadzonego przez P. Joanną Pastuszak-Cybulską. Obecnie trwają prace nad nową wersją strony.
3) Wielokrotnie w ciągu roku Kol. Czesław Pączek wzbogacał zbiory Izby Regionalnej o kolejne eksponaty, w tym m. in. święte obrazy, dawne książki, narzędzia pracy itp. Dalszemu wzbogaceniu uległy także zbiory archiwum społecznego. Niestety nie udało się do tej pory dokonać inwentaryzacji i opisania wszystkich zbiorów.
Październik 2018 - Tadeusz Olszewski uczestniczył w internetowym szkoleniu (webinarium) - cykl trzydniowy: obejmującym tematy: praca z wolontariuszami 9.10.2018 (wtorek), godz. 18-19; animowanie społeczności lokalnej wokół działań archiwum 10.10.2018 (środa), godz. 18-20 oraz opracowanie zbiorów w OSA
23.10.2018 - Tadeusz Olszewski wystąpił z wnioskiem do Fundacji Ośrodka Karta o udostępnienie dla Archiwum Społecznego Stowarzyszenia OSA (Otwartego Systemu Archiwizacji) i wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki temu nasze archiwum może bezpłatnie udostępniać swoje zbiory w internecie.

    Zarząd serdecznie dziękuje wszystkim, którzy działali aktywnie w Stowarzyszeniu, wspierali jego działalność, także poprzez darowizny, w tym finansowe i dotacje.

Za Zarząd

Tadeusz Olszewski

[wstecz]