Zaproszenie na WZC.

ZAPROSZENIE NA XIX WZC CZŁONKÓW SPZŻ W DNIU 19.09.2020

       Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy w Żegocinie zaprasza na XIX Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 19 września 2020 roku (sobota) w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
3. Wybór Komisji Mandatowej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie Regulaminu Zebrania i porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu wraz z przedstawieniem bilansu i sprawozdaniem finansowym za 2019 rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
8. Dyskusja.
9. Przyjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu),
b) w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
10. Przyjęcie głównych kierunków (planu pracy) i planu finansowego na 2020 rok.
11. Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Zakończenie zebrania.

    Uprzejmie przypominamy, że obecność na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia jest statutowym obowiązkiem każdego Członka organizacji.
    Prosimy o zabranie maseczek oraz zachowanie rygoru sanitarnego (dezynfekcja rąk).

REGULAMIN WZC PEŁNOMOCNICTWO

[wstecz]