XIX Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - 19.09.2020 r.

XIX WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 19.09.2020

    Przekładane dwukrotnie z powodu epidemii koronawirusa i nałożonych przez władze sanitarne ograniczeń, XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, planowane pierwotnie na marzec 2020 roku, doszło wreszcie do skutku w dniu 19 września 2019 roku.
    Zebranie otworzył i przywitał przybyłych Prezes Zarządu Tadeusz Olszewski. Zanim rozpoczęło procedowanie porządku obrad, Prezes Olszewski wręczył legitymacje członkowskie dwóm nowym członkom organizacji: Piotrowi Rogóżowi i Bartłomiejowi Pławeckiemu.
    Następnie zgromadzeni dokonali wyboru Przewodniczącego Zebrania, którym został Tadeusz Olszewski oraz oraz Sekretarza Zebrania - Annę Kądziela.
    Dokonano wyboru trzyosobowych komisji zebrania: Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, a następnie przyjęto Regulamin i porządek obrad. Wszystkie głosowania miały charakter jawny.
    Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2019 roku przedłożył Prezes Zarządu Tadeusz Olszewski. Pełny tekst tego sprawozdania - poniżej. Z kolei Skarbnik organizacji - Jan Truś przedstawił członkom sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Zdzisław Barnaś odczytał sprawozdanie tej komisji, które zakończył dwoma wnioskami: o uregulowanie spraw związanych z opłatami składek członkowskich oraz wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.
    Po wysłuchaniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabierali: Wójt Gminy Żegocina - Wojciech Wrona, Jerzy Błoniarz - radny powiatowy, Tadeusz Olszewski - prezes zarządu Stowarzyszenia, Mieczysław Blajda - wiceprezes zarządu, Bartłomiej Pławecki - nowy członek organizacji. Podkreślono aktywną działalność stowarzyszenia, dobrą realizację projektów dofinansowanych z funduszy samorządowych, troskę o Izbę Regionalną i pracę z młodzieżą, zastanawiano się nad lepszą promocją działań organizacji i wydawanych przez nią pozycji, dyskutowano o wytyczeniu szlaku przyrodniczo-historycznego na Żarnówkę, o kontynuacji prac nad utworzeniem lapidarium na Biedroniówce, zgłoszono propozycję zorganizowania konkursu dla młodzieży szkolnej oraz zawnioskowania o upamiętnienie Czesława Blajdy tablicą pamiątkową na Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu, zastanawiano się nad przygotowaniami do obchodów dwudziestolecia Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy (zebranie założycielskie odbyło się 12 marca 2001 roku).
    Następnie zgromadzeni podjęli kilka uchwał, które zapadały jednogłośnie i dotyczyły: zatwierdzenia sprawozdań (w tym sprawozdania finansowego), planu pracy i planu finansowego na 2020 rok oraz ustalenia wysokości składek członkowskich na 2020 rok. Przyjęto także trzy wnioski: przeprowadzić rozmowy z osobami zalegającymi z opłacaniem składek, złożenia wniosku o dotację na dodatkowy w tym roku numer Kroniki Gminy Żegocina, poczynić starania o upamiętnienie Czeslawa Blajdy tablica pamiątkową na Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu, zorganizować wśród młodzieży szkolnej konkurs o gminie Żegocina.
    Po odczytaniu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, której przewodniczył Mieczysław Blajda, podjęto uchwałę o przyjęciu tego sprawozdania i zatwierdzeniu wcześniejszych uchwał.
    Podziękowaniami za udział w zebraniu (frekwencja z włączeniem upoważnień 41%), pracę w komisjach, udział w dyskusji, za współpracę przewodniczący zebrania Tadeusz Olszewski zamknął obrady.

XIX Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - 19.09.2020 r. XIX Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - 19.09.2020 r.
XIX Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - 19.09.2020 r. XIX Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - 19.09.2020 r.
XIX Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - 19.09.2020 r. XIX Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - 19.09.2020 r.

XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej - 19.09.2020 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2019

     W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy zbierał się na 7 protokołowanych posiedzeniach oraz kilku zebraniach roboczych, związanych głównie w realizacją konkretnych zadań, np.  przygotowaniem pleneru, wystaw itd.
    W dniu dzisiejszym liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia wynosi 37 osób, w tym 4 członków honorowych. W okresie sprawozdawczym w szeregi członków organizacji wstąpił 1 nowy członek - Pan Bernard Marian Nowak.
    W roku 2019 Stowarzyszeniem kierował zarząd w składzie: Tadeusz Olszewski - Prezes Zarządu, Mieczysław Kazimierz Blajda - wiceprezes, Zdzisław Janiczek - sekretarz, Jan Truś - skarbnik, Joanna Katarzyna Pastuszak-Cybulska - członek Zarządu. W Komisji Rewizyjnej pracowali: Zdzisław Edward Barnaś - Przewodniczący, Kazimierz Kozak, Jan Karol Burek.
    Na działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym tj. od poprzedniego zebrania w dniu 30 marca 2019 roku do 31.12. 2019 r. złożyły się następujące działania:
- 31 marca 2019 roku w Domu Bochniaków miała miejsce bocheńska premiera filmu dokumentalnego Krzysztofa Brożka pt. „Salwa i Salwowcy”, w której wzięli udział przedstawiciele SPZŻ: Kazimierz Kozak oraz Zdzisław Janiczek.
- 27 kwietnia 2019 roku w Galerii Wiejskiej Stowarzyszenia odbyło się spotkanie autorskim z Grzegorzem Gawłem z Krakowa - autorem książek o Żołnierzu Wyklętym - kapitanie Janie Dubaniowskim ps. "Salwa". Został także wyświetlony film dokumentalny Krzysztofa Brożka pt. "Salwa i Salwowcy". Frekwencja była jednak niska.
- 3 maja 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy włączyło się czynnie w gminne uroczystości związane z obchodami 228. rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja. Wkładem Stowarzyszenia było złożenie przed Pomnikiem w Żegocinie przez delegację Stowarzyszenia w składzie: Stanisław Guzik, Czesław Pączek, Tadeusz Olszewski biało - czerwonej wiązanki kwiatów i zapalonych zniczy oraz udział we wszystkich pozostałych elementach uroczystości.
- 11 maja 2019 roku Zarząd, wspólnie z Rodziną Blajdów i mieszkańcami Rozdziela oraz częścią członków Stowarzyszenia uczestniczył w wieczornej mszy świętej, odprawionej w Rozdzielu w intencji zmarłego w 1995 roku Patrona Stowarzyszenia – Czesława Blajdy.
- 17 maja 2019 roku, podczas wizyty w Gminie Żegocina i gminach okolicznych, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz oraz ówczesny Radny Województwa Małopolskiego - Stanisław Bukowiec zwiedzili Izbę Regionalną i Galerię Wiejską, po której oprowadzał kol. Czesław Pączek.
- 18 maja 2019 roku Czesław Pączek i Tadeusz Olszewski, na zaproszenie Dyrektora Muzeum St, Fischera w Bochni, wzięli czynny udział w imprezie pod nazwą „Muzealia”. W 45 minutowej prezentacji komputerowej pt "Zabytki pod Patrią", przedstawiona została uczestnikom spotkania historia oraz obecna działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Słownej pogadance i prezentacji komputerowej towarzyszyła mała wystawa niewielkiej części zbiorów Stowarzyszenia.
- 22 maja 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia, przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Rozdzielu, zorganizował IV Młodzieżowy Rajd Pieszy im. Czesława Blajdy. Sześć drużyn wraz z opiekunami (około 60 osób) przeszło Pętlą Rozdzielską, a imprezę z powodu złych warunków atmosferycznych zakończono w sali CKSiT w Żegocinie. Zorganizowanie rajdu, połączonego z konkursem wiedzy o Patronie, zabytkach i atrakcjach Gminy Żegocina, premiowanym nagrodami rzeczowymi, było możliwe dzięki dotacji Samorządu Gminy, który na ceremonii zakończenia reprezentowała Pani Sekretarz Joanna Pyrz.
- 22 maja 2019 roku przyjechali do Stowarzyszenia: Dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni - Jan Flasza i dr Iwona Zawidzka - pracownik tego Muzeum oraz autorka wielu opracowań naukowych i książek, w tym niedawno wydanego „Przewodnika po cmentarzu żydowskim w Bochni”. Goście z Bochni odwieźli eksponaty, które Stowarzyszenie udostępniło Muzeum podczas tegorocznych Muzealiów, poświęconych kolekcjonerom. Potem spotkali się z Prezesem Tadeuszem Olszewskim oraz opiekunem Izby - Czesławem Pączkiem. Mowa było m. in. o formach i możliwościach współpracy.
- 6 czerwca 2019 roku w Bytomsku, przy współpracy z tamtejszą szkoła, został zorganizowany VIII Plener Malarski, w którym wzięło udział 35 uczniów z wszystkich szkół gminnych. Kierownikiem pleneru była nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bytomsku - Pani Bronisława Fasuga, która wspólnie z władzami Stowarzyszenia przygotowała ten plener. Koszty pleneru oraz poplenerowej wystawy (materiały plastyczne, wyżywienie, nagrody) pokryte zostały z dotacji Samorządu Gminy w Żegocinie oraz funduszów własnych Stowarzyszenia.
- 20 lipca 2019 roku przebywał w Żegocinie redaktor Jan Stępień, prowadzący w Radio "Kraków" m. in. popularna audycję Pejzaże Regionalne". Właśnie na potrzeby tej audycji nagrał w Żegocinie dwa wywiady. Jego rozmówcami byli działacze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej: Joanna Pastuszak-Cybulska i Tadeusz Olszewski.
- 21 lipca 2019 roku reprezentująca Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Joanna Pastuszak-Cybulska wzięła udział w V Limanowskim Jarmarku Historycznym św. Marii Magdaleny, podczas którego prezentowała wydawnictwa Stowarzyszenia i materiały promocyjne gminy Żegocina.
- 1 sierpnia 2019 roku, przy pomniku Stefana Bohanesa i Lotników Polskich w Łąkcie Górnej odbyła się uroczystość upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Delegacja Stowarzyszenia złożyła przed pomnikiem wiązankę kwiatów i znicze, a w końcowej część uroczystości Tadeusz Olszewski przypomniał sylwetkę poległego w Łąkcie Górnej radiotelegrafisty – Stefana Bohanesa oraz zaprosił do oglądnięcia przygotowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej na okoliczność tego patriotycznego spotkania wystawy 18 fotogramów, będących powiększeniami zdjęć z osobistego albumu Stefana Bohanesa oraz fotografii wykonanych podczas pogrzebu poległego lotnika, którego ciało złożono na cmentarzu w Żegocinie 18 sierpnia 1944 roku.
- 2 sierpnia 2019 roku w Galerii Wiejskiej w Żegocinie, prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, z inicjatywy Joanny Pastuszak-Cybulskiej, przy współpracy z dr. inż. Janem Schubertem - autorem zdjęć - została zainstalowana wystawa fotograficzna "Cmentarze Żołnierskie bitwy pod Limanową i Łapanowem 2 -12.12.1914". 31 sierpnia odbył się natomiast finisaż tej wystawy, połączony ze spotkaniem z autorem zdjęć dr. inż. arch. Janem Schubertem z Krakowa,
- 17 sierpnia 2019 roku, w Galerii Wiejskiej miała miejsce promocja dwóch wydawnictw Stowarzyszenia: piątego tomiku "Kroniki Ziemi Żegocińskiej" oraz pierwszego zeszytu "Żegocińskiego Słownika Biograficznego", poświęconego ludziom oświaty i nauki. Obie pozycje zostały szerzej omówione przez redaktorów tych pozycji: Joannę Pastuszak-Cybulską i Tadeusza Olszewskiego.
- 1 września 2019 roku podczas gminnych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zorganizowanych przez Samorząd Gminy Żegocina prowadzący uroczystość Wojciech Kępa odczytał tekst Apelu Pamięci, opracowanego przez Stowarzyszenie (Tadeusza Olszewskiego). Następnie delegacje samorządu, szkół i naszego Stowarzyszenia (Wiceprezes Mieczysław Blajda z żoną oraz Anna Kądziela) złożyły przed pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalone znicze.
- 7 września 2019 roku Stowarzyszenie wzięło udział w akcji „Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego”, pełniąc dyżury przewodnickie w Izbie Regionalnej.
- 7 września zainstalowano w Galerii Wiejskiej wystawę fotograficzną "Żegocina w starej fotografii". Fotogramy pochodziły ze zbiorów prowadzonego przez organizację Archiwum Społecznego.
- 9 września 2019 roku Izba Regionalna i jej eksponaty były filmowane przez operatora filmowego z Gminy Biskupice, który realizował projekt tej gminy - film promujący atrakcje turystyczne obszaru "Doliny Raby".
- 15 września 2019 roku w Wał Rudzie odbyła się uroczystość związana z 72. rocznicą śmierci żołnierza niezłomnego Jana Dubaniowskiego "Salwy". Wziął w niej udział przedstawiciel naszego Stowarzyszenia Zdzisław Janiczek. Podczas swojego wystąpienia Grzegorz Gaweł – autor książki o „Salwie” wspomniał także o żołnierzach wyklętych z terenu Gminy Żegocina.
- 19 września 2019 roku - Kolejni mili goście odwiedzili nasze Stowarzyszeniem spotykając się z członkami Zarządu, zapoznając się z wystawą "Żegocina w starej fotografii" i oglądając eksponaty, zgromadzone w Izbie Regionalnej. Najważniejszą częścią spotkania z Honorowym Członkiem Stowarzyszenia - Panią Wandą Kaczmarczyk i przybyłym z Oslo (Norwegia) jej kuzynem Janem Spiechowiczem, były rozmowy, w których, oprócz gości, uczestniczyli: Czesław Pączek, Tadeusz Olszewski i Jan Truś. Gość z Norwegii (przebywa tam już 40 lat) opowiedział członkom władz Stowarzyszenia o działalności społeczności lokalnych w Norwegi na rzecz zachowania kultury i dziedzictwa ludowego.
- 15 października 2019 roku Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej otworzyło nową, bardzo ciekawą wystawę pt. „Kariery chłopskich synów”. Wśród uczestników wernisażu była silna reprezentacja Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej: Tadeusz Olszewski, Mieczysław Blajda, Jan Truś, Maria Juszczyk, Kazimierz Kozak. Zamówiono tę wystawę do ekspozycji w Galerii Wiejskiej Stowarzyszenia.
- 19 października 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej gościło na koleżeńskim spotkaniu kilku działaczy Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, z nową Panią Prezes Zofią Sitko na czele. Zaproszeni przez nasze Stowarzyszenie goście zwiedzili najpierw Zadziele, potem przełęcz Widoma, kościół parafialny w Żegocinie i położony tuż przy nim cmentarz wojenny nr 301, Izbę Regionalną i Galerię Wiejską, po których oprowadzał Czesław Pączek. Po wymianie upominków w postaci wydawnictw i wpisaniu się gości do naszej Kroniki, przejechano do Łąkty Górnej, w której zwiedzono Pomnik Stefana Bohanesa, aleję grabową, park podworski ze stawem.
- 25 listopada 2019 roku, w Galerii Wiejskiej w Żegocinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy zorganizowało wernisaż wystawy prac plastycznych, powstałych podczas VIII Pleneru Malarskiego – Bytomsko 2019.
- 16 grudnia 2019 roku w Klubie "Relaks" w Żegocinie miała miejsce promocja najnowszego wydawnictwa Stowarzyszenia - książki historycznej "Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walce o niepodległość Polski w XIX i X wieku". To wspólne dzieło kilkunastu autorów,w tym obecnych na promocji - Pani Elżbiety Misiak oraz panów: Jarosława Kucybały i Janusza Paproty. Pracą redakcji kierował i większość materiałów opracował Prezes Zarządu Stowarzyszenia Tadeusz Olszewski.

    To tylko ważniejsze działania Stowarzyszenia w 2019 roku. Aby sprawozdanie było pełne należy dodać kilka kolejnych informacji o działaniach organizacji.
1) Na bieżąco prowadzona była cała dokumentacja związana z odbywaniem zebrań i spotkań, za co słowa podziękowania należą się sekretarzowi – kol. Zdzisławowi Janiczkowi.
2) Również na bieżąco prowadzona była przez Tadeusza Olszewskiego strona internetowa, zamieszczona na serwerze Urzędu Gminy w Żegocinie oraz jej uzupełnienie w postaci blogu, prowadzonego przez P. Joanną Pastuszak-Cybulską.
3) Wielokrotnie w ciągu roku Kol. Czesław Pączek wzbogacał zbiory Izby Regionalnej o kolejne eksponaty,
w tym m. in. święte obrazy, dawne książki, narzędzia pracy itp. Dalszemu wzbogaceniu uległy także zbiory archiwum społecznego. Niestety nie udało się do tej pory dokonać inwentaryzacji i opisania wszystkich zbiorów.
4) Stowarzyszenie włączyło się w akcję charytatywną „Gramy dla Piotrka”, przekazując organizatorom imprezy swoje wydawnictwa.
5) Zarząd cieszy fakt społecznego zaangażowania samorządu, w tym Wójta Wojciecha Wrony i Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Gołębia w akcję porządkowania starego cmentarza na Biedroniówce, rozpoczętą w dniu 11 maja 2019 roku. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy już trzykrotnie porządkowali teren zabytkowego cmentarza.
Zarząd dziękuje także tym, którzy wsparli Stowarzyszenie przy wydaniu książki „Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walce o niepodległość Polski w XIX i XX wieku”, a szczególnie mieszkańcowi Łąkty Dolnej - Panu Tomaszowi Babralowi.
Słowa podziękowań należą się także instytucjom współdziałającym z naszym Stowarzyszeniem tj. Radzie Gminy Żegocina i Wójtowi, Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie, dyrektorom szkół.
    Zarząd dziękuje także wszystkim, którzy działali aktywnie w Stowarzyszeniu oraz wspierali jego działalność, także poprzez darowizny, w tym przekazywanie eksponatów i archiwaliów oraz wsparcie finansowe i dotacje,
a także pomoc przy organizacji spotkań, wernisaży, realizacji projektów.

Za Zarząd

Tadeusz Olszewski

[wstecz]