01.02.2023 - Złożenie ofert na Konkurs Ofert Wójta Gminy

ZŁOŻENIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH - 01.02.2023

   1 lutego 2023 roku Tadeusz Olszewski i Jan Truś podpisali dokumenty w postaci trzech ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żegocina i złożyli je w sekretariacie Wójta Gminy. Przygotowane przez Stowarzyszenie oferty obejmują zadania w zakresie turystyki i krajoznastwa ("Zorganizowanie V Młodzieżowego Rajdu Pieszego im. Czesława Blajdy") oraz w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ("Zorganizowanie IX Pleneru Malarskiego - Żegocina 2023" oraz "Wydanie dziesiątego numeru Kroniki Ziemi Żegocińskiej").
     Podstawą do realizacji zadania będzie dopiero podpisana przez strony umowa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2023 r. o godzinie 10:00 w Sali narad Urzędu Gminy Żegocina. Złożone oferty podlegają ocenie przez komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Żegocina. Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej oraz Karty Oceny Merytorycznej.

[wstecz]