Posiedzenie Zarządu - 08-03-2023.

POSIEDZENIE ZARZĄDU - 08.03.2023

     Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, zorganizowane 3 marca 2023 roku w siedzibie Stowarzyszenia, poświęcone było głownie sprawom organizacyjnym. Na zaproszenie Prezesa Tadeusza Olszewskiego, w zebraniu wzieła udział Pani Magdalena Admska-Urban - Dyrektorka CKSiT w Żegocinie. Obecnych - czterech członków Zarządu.
    Zanim rozpoczęto posiedzenie odbyła się wizja lokalna w zapleczu kuchennym, w którym zaczęło cieknąć z przewodu odprowadzającego ścieki kuchenne. Poproszono Panią Dyrektor o jak najszybszą naprawę usterki.
    Pierwsza część zebrania - to przyjęcie porządku obrad i sprawozdanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia z i członków  działalności organizacji w okresie od poprzedniego zebrania. Udało się pozyskać dofiansowanie w pełnej wysokości na realizację trzech ofert, zgłoszonych do konursu na realizację zadań publicznych Gminy Żegocina ("Zorganizowanie V Młodzieżowego Rajdu Pieszego im. Czesława Blajdy" - planowany termi odbycia - 10 maja 2023 r.) oraz
w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ("Zorganizowanie IX Pleneru Malarskiego - Żegocina 2023" - planowany termin 6 czerwca 2023 r.oraz "Wydanie dziesiątego numeru Kroniki Ziemi Żegocińskiej" - planowany termin - lipiec 2023). Prezes poinformował także o wspólnych ze Zdzisławm Janiczkiem działań w sprawie renowacji drewnianej, przydrożnej kapliczki szafkowej na słupie, znajdujacej się w przysiółku Nadole w Żegocinie.
    Dodatkowo Stowarzyszenie planuje, przy współpracy z Zorganizowaną Grupą Poszukiwawczą P-Panc Południe, zorganizować w dniu 14 maja 2023 roku I. Pikniku Historycznego. Dlatego też wystąpi do Wójta Gminy o środki na ten cel, o dofinansowanie w ramach Inicjatywy Lokalnej. Na kwiecień planowana jest z kolei wystawa w Galerii Wiejskiej, którą przygotuje współpracujące ze Stowarzyszeniem Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza z Muchówki. Stanisław Guzik - członek zarządu przygotowuje już następną wystawę - tym razem malarską, na której zostana zaprezentowane prace Izabeli Dudek z Łąkty Górnej (wernisaż planowany na połowę maja).
    Ustalono także, że kolejne Walne Zebranie Członków SPZŻ odbędzie się o godz. 18.00 w piątek 17 maja 2023 roku w Rozdzielu, po mszy świętej w zabytkowym kościele, zamówionej w intencji Zofii i Czesława Blajdów i pozostałych, zmarłych członków Stowarzyszenia (godz. 17.00).
   Zarząd jednogłośnie podjął uchwały w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia trojga nowych członków. Sekretarz organizacji - Mieczysław Blajda, przekazał informacje o pozyskaniu wspomnień, spisanych przez żołnierza Września 1939 roku, dowócy oddziału partyzanckiego i nauczyciela tajnego nauczania w Rozdzielu - Stefana Wróbla (1900 - 1985)
    Zarząd zapoznał się ze stanem środków posiadanych przez Stowarzyszenie i planami ich wydatkowania w roku bieżącym.

 

[wstecz]