SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPZŻ ZA 2023 ROK

      W 2023 roku Zarzd pracowaw niezmienionym skadzie: Tadeusz Olszewski - Prezes Zarzdu, Jerzy Boniarz - wiceprezes, Mieczysaw Kazimierz Blajda - sekretarz, Jan Truś - skarbnik oraz Stanisaw Guzik - czonek Zarzdu.
    W tym okresie Zarz
d Stowarzyszenia zbierasię 4 razy na protokoowanych posiedzeniach (27.01.2023, 08.03.2023, 28.04.2023), na jednym wyjazdowym w Rozdzielu w dniu 18 lipca 2023 r. oraz na posiedzeniach roboczych i dwóch wizjach terenowych (przy remontowanym pomniku Św. Franciszka z Asyソu).
     By
to dla Stowarzyszenia kolejny rok bardzo bogaty w wydarzenia, zarówno smutne, jak i radosne. Uczcijmy minutciszy Św. Pamięci Zofię Blajda, zmarウケ 6 stycznia 2023 roką - HonorowCzonkinię Stowarzyszenia oraz zmarego 15 czerwca 2023 r. Św. Pamięci Jana Burka (prezesa zarzdu kadencji 2006-2009 i czonka wadz organizacji kilku kadencji).

Zrealizowane zadania:

1) Przygotowanie w styczniu i lutym 2023 roku ofert na konkurs grantowy z zakresu realizacji zada publicznych Wójta Gminy w Żegocinie (pierwsza z ofert dotyczyła opracowania i wydania drukiem dziesiątego numeru rocznika "Kronika Ziemi Żegocińskiej", druga zorganizowania VI Rajdu im. Czesława Blajdy, trzecia – zorganizowanie X Pleneru Malarskiego. Wszystkie te zadania otrzyma
y dotację od samorzdu Gminy egocina i zostay w peni zrealizowane.Wydano także z włąsnych środków kolejny zeszyt "Żegocińskiego Śłownika Biograficznego".

Inne dziaania:

13 stycznia 2023 roku delegacja Stowarzyszenia uczestniczya w pogrzebie ŚP. Zofii Blajda - Honorowej Czonkini Stowarzyszenia

10 maja 2023 roku Stowarzyszenie zorganizowa
o V Rajd Pieszy im. Czesawa Blajdy, ktry zgromadził prawie 40 uczestników z czterech placówek oświatowych Gminy Żegocina: 3 szkół podstawowych oraz LO w Żegocinie.

12 maja 2023 roku z intencji Stowarzyszenia odprawiona zostaa msza święta w intencji ŚP. Zofii i Czesawa Blajdw oraz pozostałych zmarych czonków Stowarzyszenia, którodprawiks. proboszcz Bogusaw Pasierb. Potem w kinie egotka odbyo się XXII Walne Zebranie Czonków.

31 maja 2023 roku na cmentarzu parafialnym w Żegocinie miała miejsce skromna uroczystość upamiętniająca 101. rocznicę śmierci bohatera walk o niepodległość Polski - lotnika, porucznika Artura Dumnickiego. Odmówiono modlitwę i delegacje Stowarzyszenia oraz Gminy z
oソyy wizanki kwiatów i znicze.

3. czerwca 2023 roku miało miejsce odnowienie i powięcenie kapliczki w Nadolu, odnowionej ze środków samorzdu gminy w odpowiedzi na inicjatywę Zdzisawa Janiczka

6 czerwca 2023 roku po 3-letniej przerwie, spowodowanej zagrożeniem epidemicznym Covid-19, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, dzięki środkom pozyskanym z konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żegocina, zorganizowało dla uczniów szkół z terenu gminy, dziewiątą edycję pleneru malarskiego. Uczestniczyło 35 uczniów ze wszystkich szkół gminy.

19 czerwca 2023 roku delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w pogrzebie Ś.P. Jana Burka – byłego prezesa zarządu Stowarzyszenia.


1 sierpnia 2023 roku, w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i śmierci pilota Stefana Bohanesa, delegacja Stowarzyszenia wzięウa udziaw uroczystości przed obeliskiem w 」ケkcie Górnej, skadajc kwiaty i zapalone znicze.

19 sierpnia 2023 roku Stowarzyszenie, które dofinansowa
o wydanie i zorganizowao w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu promocji ksiケソki - pracy magisterskiej Patrona Stowarzyszenia Czesawa Blajdy. pt. "Badania nad kulturludowwsi Rozdziele". Pracami zespou redakcyjnego tego wydawnictwa, w którym byli m. in. syn autora Mieczysaw Blajda i Tadeusz Olszewski kierowaks. Tomasz Szewczyk - rodak z Rozdziela.

1 września 2023 roku, w 84. rocznicę wybuchu II wojny wiatowej delegacja Stowarzyszenia wzi
ęウa udziaw rocznicowych obchodach, skadajc znicze i kwiaty. Podobnie byo w dniu 11 listopada Narodowym Święcie Niepodlegoci. Tym razem kwiaty i znicze zostay zoソone na cmentarzu wojennym nr 301.

9 września 2023 roku Stowarzyszenie wウケczyo si w 16 edycję "Weekendu z zabytkami Powiatu Bocheskiego", proponujc zwiedzanie Izby Regionalnej i udziaw quecie pt. "W gościnnej egocinie".

16 listopada 2023 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udzia
w spotkaniu przed odnowionym ze środków samorzą pomnikiem Św. Franciszka z Asyソu w egocinie. W tym samym dniu odbysię wernisaソ poplenerowej wystawy prac uczniów wykonanych podczas IX Pleneru Malarskiego.

     Stowarzyszenie prowadzi systematycznie Izbę Regionaln
, Galerię Wiejskoraz Archiwum Spoeczne. Gościlimy m.in. 18 maja studentów z Akademii Ekonomicznej. 13 czerwca Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy było jednym ze współorganizatorów cyklu imprez pod hasłem "Koncert Patriotyczny - "Orzeł Polski znów triumfalnie roztoczy skrzydła jak w 1920", zorganizowanych wspólnie przez Stowarzyszenie ARS - Akademia, Rozwój, Szansa z Łapanowa i Wójta Gminy w Żegocinie. Podczas tej imprezy Mieczysław Blajda odebrał przyznany przez samorząd po raz pierwszy tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Żegocina jego ojcu Czesawowi Blajdzie. Taki sam tytuotrzymaHonorowy Prezes Zarzdu Stowarzyszenia kol. Czesaw Pczek.

Promocja Stowarzyszenia:

     Promocja Stowarzyszenia odbywaa si midzy innymi poprzez:
a) bie
ソケce redagowanie serwisu internetowego Stowarzyszenia (spzz.zegocina.pl),
b) urz
dzeniu stoisk z wydawnictwami na "730 Urodzinach egociny" (12 i 13 sierpnia 2022 r.) oraz I Pikniki Historycznym,
c) zapraszanie mieszkaców gminy na imprezy zorganizowane przez Stowarzyszenie.

    Sukces: Za duソy sukces Stowarzyszenia w 2023 roku uznajemy zrealizowany z funduszy Inicjatywy Lokalnej i z wielkpomocą Stowarzyszenia historyczno-eksploracyjnego Zorganizowana Grupa Poszukiwawcz p-panc Poudnie I Pikniku Historycznego.

Niepowodzeniami zakończyy się:
a) Nie uda
o się wyda drukiem reprintu ksiケソki kucharskiej pani Zofii Gajewskiej, a to z powodu bardzo wysokich kosztów przygotowania i wydrukowania,
b) nie uda
o się także  zorganizowa ujętego w planie pracy spotkania integracyjnego dla czonkw organizacji.

    Nie s
to wszystkie dziaania organizacji w 2023 roku, bo naleソy wymieni jeszcze bieソケcdziaalność, wyraソajcsię w redagowaniu serwisu internetowego, udziale w zebraniach organizowanych przez Wjta Gminy, prowadzeniu dokumentacji, w tym finansowej, odbywaniu posiedzeń zarzdu itd.

Wspó
praca z innymi instytucjami i organizacjami:

a) Wspóウpraca z Wójtem Gminy egocina ukadaa się bardzo dobrze. Jego i pracowników Urzędu Gminy pomoc przy wielu przedsięwzięciach, takソe niezaplanowanych jak np. remont pomnika w. Franciszka z Asyソu i remont kapliczki w Nadolu, udostępnianie serwera dla strony internetowej organizacji, przekazanie gadソetów reklamowych itd. to przykłądy tej współpracy,

b) Bardzo dobrze uk
adaa się takソe wspóウpraca z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w egocinie, które bezpatnie udostępniao swoje pomieszczenia na dziaalność Stowarzyszenia, np. na Walne Zebranie Czonków, spotkania autorskie oraz pomagao w realizacji przedsiwzięć; chyba najwięcej przy organizacji I Pikniku Historycznego (namioty, nagośnienie, toytoy).

c) Od styczniu 2023 roku nawi
zano ścisウケ wspópracę ze Stowarzyszeniem historyczno-eksploracyjnym Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza P. panc Południe z siedzibą w Muchówce. Dzięki tej wspóウpracy zorganizowano wspólnie dwa przedsięwzicia: wystawę militarn"Śladami I i II wojny światowej" (21.04.2023) oraz I Piknik Historyczny (14 maja 2023).

d) Stowarzyszenie współpracowało także z Klubem Seniora „Żegota" w Żegocinie, a panie pomogły przy wydawaniu posiłków podczas I Pikniku Historycznego oraz ze szkołami.

Podziękowania:

- Wójtowi Gminy Wojciechowi Wronie za wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia, wyremontowanie przydro
ソnej figury w Nadolu oraz i róソnorodnpomoc, w tym remont pomieszczenia klubowego, organizowanie wyjazdów itp.
- Urzędu Gminy, w tym pani Agnieszce Kukla, za udzielaną Stowarzyszeniu pomoc, głównie przy opracowywaniu i rozliczaniu projektów,
- Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie za pomoc organizacyjną przy prowadzonych imprezach Stowarzyszenia,
- Klubowi Seniora „Żegota” w Żegocinie za pomoc w organizowanych przedsięwzięciach.
- Członkom zarządu i komisji rewizyjnej za pracę przy realizacji przedsięwzięć, udział w uroczystościach i zebraniach.
- Kolegom z zaprzyjaźnionej Grupy Poszukiwawczo-Eksploracyjnej p-panc południe z Muchówki, za olbrzymią pomoc w organizowaniu Pikniku Historycznego i wystawy militarnej oraz udział ich delegacji w obchodach ważnych rocznic historycznych.   
     Dziękuję im tak
ソe za zaproszenie na organizowane przez nich imprezy, w tym Konferencję "Operacja Limanowsko-Łapanowska", zorganizowaną 1 padziernika 2023 roku w CKSiT w egocinie i na cmentarzu nr 357 na Jastrzbce.
- Pani Joannie Pastuszak-Cybulskiej za redagowanie naszego rocznika „Kronika Ziemi Żegocińskiej”,
- Wszystkim naszym sponsorom; bez ich wsparcia finansowego byłaby niemożliwa realizacja aż tylu przedsięwzięć,
- Członkom zarządu za ich społeczną pracę w Stowarzyszeniu.
- Wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy aktywnie włączali się w realizację projektów organizacji.

[wstecz]