STATUT
(fragmenty)

Cele Stowarzyszenia i ich realizacja:
       § 7. Celem Stowarzyszenia jest ocalenie od zapomnienia dorobku kulturalnego i tradycji ludowej oraz podejmowanie działań mających na celu utrwalenie i zachowanie tego dorobku dla przyszłych pokoleń a także inicjowanie prac nad rozwojem regionu w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, gospodarki i turystyki.
      § 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. zapoznawanie członków Stowarzyszenia i społeczności lokalnej z historią regionu, dorobkiem kulturalnym i gospodarczym Ziemi Żegocińskiej;
2. działanie na rzecz ochrony zabytków kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych,
3. zorganizowanie Regionalnej Izby Etnograficznej Ziemi Żegocińskiej;
4. opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy w celu ochrony zabytków, przyrody i środowiska,
5. organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych. wycieczek krajoznawczych oraz wystaw związanych tematycznie z działalnością statutową Stowarzyszenia,
6. współpraca z organami samorządowymi mająca na celu powołanie do życia czasopisma regionalnego,
7. współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami o zbieżnych celach i zadaniach;
8. podejmowanie działań wspierających różne formy inicjatyw kulturalnych, rozwoju wiedzy ekologicznej oraz inicjowania form samoorganizacji społeczności lokalnej;
9. kształtowanie świadomości historycznej członków Stowarzyszenia i społeczności lokalnej poprzez powołanie w strukturze stowarzyszenia zespołów tematycznych: a w szczególności: historii i etnografii, starej fotografii, rzemieślniczej twórczości użytkowej, twórczości artystycznej oraz promocji kultury regionalnej,
10. pozyskiwanie sponsorów wspierających przedsięwzięcia statutowe Stowarzyszenia.
        § 9 . Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje w oparciu o pracę społeczną swoich członków.

Członkowie - prawa i obowiązki:

       § 10. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski, bez względu na miejsce zamieszkania.
       § 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
       § 12.  Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 16 lat i wyraził wolę udziału w pracach Stowarzyszenia. Małoletni, poniżej 16 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia i bez prawa udziału w Walnym Zebraniu.
      § 13.  Osoby prawne, deklarujące pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Do członków wspierających stosuje się postanowienia niniejszego Statutu, dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.
       § 14. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo to nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
       § 15.  Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.
       § 20. 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków,
e) określenie wysokości rocznej składki członkowskiej,
f) dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
g) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o innych sprawach, dla których Statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.
         § 24. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i jeden członek. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
         § 25.  1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) zwoływanie Walnych Zebrań,
d) uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
f) sporządzanie sprawozdań z działalności i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu,
g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
i) zawiadamianie sądu rejestrowego oraz organu nadzorującego z zmianach statutu oraz danych podlegających wpisowi do rejestru,
j) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.
        § 27. 1) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2) Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
b) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
c) kontrola przestrzegania i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
e) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
f) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.
3) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w pracach Zarządu z głosem doradczym.
       § 30. 1. Członkostwo w zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w §19 ust. 3, uważa się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz,
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) zrzeczenia się udziału w tych władzach,
d) odwołania przez walne Zebranie, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej, może to nastąpić bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu, choćby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.

Majątek Stowarzyszenia

        § 32.  Środki finansowe na wykonanie zadań statutowych Stowarzyszenia uzyskuje się ze składek, świadczeń członków wspierających, darowizn i dotacji. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

[wstecz]