SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2022 ROK - XXII WZC - 12.05.2023

    W okresie minionego roku 2022 Zarząd pracował w niezmienionym składzie: Tadeusz Olszewski - Prezes Zarządu, Jerzy Błoniarz - wiceprezes, Mieczysław Kazimierz Blajda - sekretarz, Jan Truś - skarbnik oraz Stanisław Guzik - członek Zarządu.
W tym okresie Zarząd Stowarzyszenia zbierał się 5 razy na protokołowanych posiedzeniach (10.01: 01.03; 15.06; 24.06; 11.08.2022) oraz na posiedzeniach roboczych i dwóch wizjach terenowych (przy grobie pilota Artura Dumnickiego – 15.03.2022 i na cmentarzu Biedroniówka - 31.05.2022). Pomimo kłopotów związanych z pandemią koronawirusa i chorobą Prezesa udało się Zarządowi utrzymać ciągłość działania i zrealizować większość zaplanowanych przedsięwzięć.
    Był to rok dla Stowarzyszenia bardzo bogaty w wydarzenia, zarówno smutne, jak i radosne. Uczcijmy minutą ciszy zmarłą 04.12.2022 roku Św. Pamięci Annę Gawłowicz-Pawełek - zasłużoną m. in. pracą w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w okresie 2002 – 2013 (trzy kadencje)

Zrealizowane zadania:

1) Przygotowanie w styczniu 2022 roku ofert na konkurs grantowy z zakresu realizacji zadań publicznych Wójta Gminy w Żegocinie (pierwsza z ofert dotyczyła opracowania i wydania drukiem dziewiątego numeru rocznika "Kronika Ziemi Żegocińskiej", druga z zakresu turystyki i krajoznawstwa to przygotowanie i wdrożenie "Guestu - wyprawa odkrywców po wsi Żegocina" – późniejsza nazwa „W gościnnej Żegocinie”). Oba zadania otrzymały dotację i zostały w pełni zrealizowane.

2) Z powodzeniem udało się zrealizować nowatorskie zadanie przygotowania, rozpropagowanie guestu „W gościnnej Żegocinie”. Został zrealizowany przy pomocy Fundacji Mapa Pasji z Krakowa. Wytyczono trasę wędrówki, opracowano i wydrukowano ulotkę, zorganizowano promocję guestu podczas Złazu na Kamionnej i potem „Questowej gry terenowej” w dniu 3 września 2022 roku.

3) W dniu 9 lipca 2022 roku Stowarzyszenie zorganizowało wieczornicę historyczną w 25 rocznicę Powodzi Tysiąclecia, na którą złożyły się: wykład z prezentacją na temat wielkich powodzi w Polsce i okolicach Żegociny; prezentacja filmów archiwalnych dotyczących powodzi 1997 roku na terenie gmin Trzciana i Żegocina; wernisaż wystawy fotograficznej "Powódź 1997 roku na zdjęciach mieszkańców Gminy Żegocina (Galeria Wiejska).

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami:

a) współpraca z Wójtem Gminy Żegocina układała się bardzo dobrze. Jego i pracowników Urzędu Gminy pomoc przy wielu przedsięwzięciach, także niezaplanowanych jak np. malowanie części pomieszczenia klubowego Stowarzyszenia, remont nagrobka Artura Dumnickiego i udział w złożeniu kwiatów na grobie pilota, umowę o bezpłatną dzierżawę od UG w Żegocinie pomieszczeń dla Galerii Wiejskiej i Izby Regionalnej, udostępnianie serwera dla strony internetowej organizacji, przekazanie gadżetów reklamowych itd.

b) Dobrze układała się także współpraca z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, które bezpłatnie udostępniało swoje pomieszczenia na działalność Stowarzyszenia np. na Walne Zebranie Członków, sesję historyczną poświęconą 25. rocznicy Powodzi Stulecia i pomagało w realizacji przedsięwzięć.

c) Z powodu epidemii koronawirusa i nałożonych ograniczeń w roku 2022 nie miała miejsca współpraca ze szkołami, którym jedynie przekazano wydane w 2022 roku publikacje organizacji.

d) W 2022 roku Zarząd organizacji współpracował także ze Stowarzyszeniem „Żegocina odNowa”, z którym podpisano porozumienie o współpracy przy urządzaniu lapidarium na Biedroniówce. Przekazano im materiały historyczne potrzebne do przygotowania tablic informacyjnych (zdjęcia i informacje o cmentarzu).

e) W listopadzie 2022 roku nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem historyczno-eksploracyjnym Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza P. panc Południe z siedzibą w Muchówce. Prezes wziął udział w uroczystościach patriotycznych zorganizowanych przez nich na cmentarzu wojennym nr 308 w Muchówce, na którym złożył wiązankę kwiatów.

f) Stowarzyszenie współpracowało także z Fundacją "Plenerownia" z Huciska (gm. Gdów) Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, zorganizowała ona 25 lipca 2022 roku dla swoich podopiecznych jednodniowy szkoleniowy pobyt w Żegocinie.

Inne działania:

    W marcu 2022 roku, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i tragiczną sytuacją ludności cywilnej Zarząd podjął uchwałę o udzieleniu pomocy dla ludności ukraińskiej i zakupieniu towarów wskazanych przez organizatorów akcji pomocy z Urzędu Gminy w Żegocinie. Były to głównie środki kosmetyczne i higieniczne przeznaczone dla dzieci.

31.05.2022 roku, na cmentarzu parafialnym w  Żegocinie, miała miejsce skromna uroczystość upamiętniająca 101. rocznicę śmierci bohatera walk o niepodległość Polski - lotnika, porucznika Artura Dumnickiego (1895-1921). Organizatorem spotkania przed odrestaurowanym ze środków Wójta Gminy w Żegocinie nagrobkiem żołnierza było Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. Odmówiono modlitwę i delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze.

18.06.2022 roku odbyło się w kinie „Żegotka” XXI Walne Zebranie Członków. Zdzisław Janiczek wskazał na konieczność odnowienia drewnianej kapliczki przy drodze wojewódzkiej w przysiółku Nadole oraz zgłosił inicjatywę upamiętnienia tablicami potyczek partyzanckich z niemieckim okupantem na terenie Żegociny, Łąkty Górnej i Rozdziela. Stanisław Guzik przypomniał swoją wcześniejszą inicjatywę, uzupełnienia Pomnika Ofiar II Wojny Światowej w Żegocinie o tablicę poświęconą żołnierzom Batalionów Chłopskich. Agata Gajewska zaproponowała wydanie drukiem napisanej ręcznym pismem książki kucharskiej swojej mamy Zofii (m. in. kucharki klasztoru w Staniątkach i później restauracji "Pod Patrią" w Żegocinie), zawierającej dawne, oryginalne przepisy kulinarne sprzed 70 lat.

20.05.2022 roku w kościele w Rozdzielu, z intencji Stowarzyszenia ks. Stanisław Szczygieł odprawił mszę świętą w intencji Ś.P. Czesława Blajdy, w 27 rocznicę Jego śmierci. Celebrował ją ks. Stanisław Szczygieł.

01.08.2022, w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i śmierci pilota – Stefana Bohanesa, delegacja Stowarzyszenia wzięła udział w uroczystości przed obeliskiem w Łąkcie Górnej, składając kwiaty i zapalone znicze.

01.09.2022 roku, w 83 rocznice wybuchu II wojny światowej delegacja Stowarzyszenia wzięła udział w rocznicowych obchodach, składając znicze i kwiaty. Podobnie było w dniu 11 listopada – Narodowym Święcie Niepodległości. Tym razem kwiaty i znicze zostały złożone na cmentarzu wojennym nr 302.

    W sierpniu 2022 roku Zarząd postanowił podjąć się wydania w formie książkowej bardzo ciekawej pracy magisterskiej Patrona Stowarzyszenia Czesława Blajdy. pt. "Badania nad kulturą ludową wsi Rozdziele", która została napisana w 1945 roku pod kierunkiem prof. Kazimierza Dobrowolskiego. Pracami zespołu redakcyjnego tego wydawnictwa, w którym są m. in. syn autora Mieczysław Blajda i Tadeusz Olszewski kieruje ks. Tomasz Szewczyk - rodak z Rozdziela. Stowarzyszenie postanowiło także dofinansować to wydawnictwo, którego druk planuje się na wiosnę 2023 roku.

Promocja Stowarzyszenia:

Promocja Stowarzyszenia odbywała się między innymi poprzez:

a) bieżące redagowanie serwisu internetowego Stowarzyszenia (spzz.zegocina.pl),
b) urządzeniu stoisk z wydawnictwami na "729 Urodzinach Żegociny" (13 i 14 sierpnia 2022 r.) oraz na "Beskidzkich Rytmach i Smakach" (26 czerwca 2022),
c) zapraszanie mieszkańców gminy na imprezy zorganizowane przez Stowarzyszenie.

Sukces:

     Bardzo dużym sukcesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy było zdobycie I Nagrody w konkursie zorganizowanym przez Województwo Małopolskie pt. "Pamięć i Tożsamość" w kategorii organizacje pozarządowe. W ceremonii wręczenia statuetki oraz nagrody finansowej (5 tysięcy złotych) w dniu 16 grudnia 2022 r. uczestniczyli członkowie Zarządu Stowarzyszenia: Prezes - Tadeusz Olszewski, Wiceprezes - Jerzy Błoniarz, sekretarz - Mieczysław Blajda, Wójt Wojciech Wrona - członek Stowarzyszenia oraz Dyrektor CKSiT w Żegocinie - Pani Magdalena Adamska-Urban, która zgłosiła tę organizację do konkursu. Dziękujemy także za zorganizowanie wyjazdu do Krakowa.

Niepowodzeniami zakończyły się:
a) próby szerszego pozyskania nauczycieli żegocińskich szkół do pracy w Stowarzyszeniu i członkostwa; pomimo wsparcia ze strony Wójta Gminy Wojciecha Wrony,

b) nie udało się zorganizować ujętego w planie pracy spotkania integracyjnego dla członków organizacji – powód choroba, operacja i późniejsza rehabilitacja Prezesa.

    Nie są to wszystkie działania organizacji w 2022, bo należałoby wymienić jeszcze bieżącą działalność, wyrażającą się w redagowaniu serwisu internetowego, udziale w zebraniach organizowanych przez Wójta Gminy, prowadzeniu dokumentacji, w tym finansowej, odbywaniu posiedzeń zarządu itd.

Podziękowania:

     Wójtowi Gminy Wojciechowi Wronie za wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia, wyremontowanie nagrobka Artura Dumnickiego i różnorodną pomoc, w tym remont pomieszczenia klubowego,
- za pomoc Urzędu Gminy, w tym pani Agnieszki Kukli, udzielaną Stowarzyszeniu, głównie przy opracowywaniu i rozliczaniu projektów,
- członkom zarządu i komisji rewizyjnej za prace przy realizacji przedsięwzięć, udział w uroczystościach i zebraniach.

[wstecz]